Saturday, June 16, 2007

Zo Tungsunni, Zo Nu leh Pa, Ka Tun Ka Zua

Kongit PaPha
Happy Parents' Day
''ZoTungsunni''

Phalvaktung zing dainom bang
A sipdidee daingo kai te,
Nosuah nading Sunnitang bangHinna khuavakpha Nongpia Tung Sun Ni aw,,,,,

Na Banzal khomungpi tawhZan khuaziingpi huihbangh nawk in meibang theng a,
Milun vontawi ZoMomno te nitang khuavak nunnuamna sung'
Apallun in Lun Khawvel ah guabang hing in mabang nong zawt ding,,
hai bang ngaklah'ng eee, ZoSunni awww....

Nuam mah si ung, Zo tungsunni...........

Zogam Pa aw, Zotun-nu aw,
Mi'zua, kei'zua ka haih sam diam!
Kawlnu vaipaa ke'n ka khial diam!
Galngam leh Hangsai tangthu sutt ni ci leng, ke'n ka lellaah kei!
Tun, zua theilo Zonote,Sim leh hmar ah daidang in, sanggam melma ta hiam aw, ci'ng,,
Sun in kha ong tang, zan in ni... koilai ah lam bang nong hei san....
Ka cinn ka tuai te'n heina peuhpan hong zongh uh ee

Gammang singlak ong zongh ung,
Khuavel tualdang leimong dong ah,
Tun leh zua melma in Singdang tunnu, singdang' zuapa limbang bel ee,
Ka muangzo kei, ka um ngamkei, tomkal gammang......

Sunnipall bang ong pall ding Zotungsunni,
Leilu leitaw a nung amai,
Nang ma vang tawh ong liah aw,
Zonote in na angsung ong ngai ung ee,
Zotun-nu aw, Zo zua-pa aw,Van ah ninel bang in ong kai le cin a,
Leitung on uapcip hi le cin...

Na nunzu khuaizu bang a khum te ko ong tulh aw,
I inn ah ong ciah pih in, singdang huangsung khenta ni!

Singdang' tun,zua ka ngai lo, ningzu-kha ong tulh uh ee,

Ka tun ka zua Zomi Zua-pa,
Na nunzu ong nilh ta aw,,,,
Tungsunni bangh ongpal ta in Zogam Pa aw......---------

"Zomi vontawi a kuama peuh in Minam tawisang ciat ni"
Itna tawhSamuelZamSianSang,=============="


SianSang's Heartist love of Mom,
ZasangS Sweetest gift for Mothers' Day'

[Zolai / English] composed:

Nu, Nu aw,

Kong itna nang tawh kua ka teh diam! tehpih omlo lianpen Tunnu hi den cia,
Itpen Tunnu, ngaihpen tunnu,
Na banzal na anglai ka ngai
Numkhum nuamzu tawh kei nong pom
Nuampen hoih pen
Ka tun' aang lim.....

Nophun' nong muak, dahhun' nang guak
Nek tang silh tang kei nong guan
Hehtang dah tang nang nong thuak
Tuisik dam pan nunna nong tun
Theisen momno na vontawi tangbangdam, guabang hing in nunnuam tual dong nong tun' maw,

''Abei ngeilo, a kiam ngeilo Tunnu' itna,
Apallun Ni ong lun e, Zua' siang'h nunna a khawl zongh'... TunNu' Angsung zuan na ve'ng,
It sem ning ee, lungdam sem ning ka tunnem aw,
Pa tawh khawllo, leng tawh khawl lo, tun nu bek mah tawh ma suan na ve'ng,
Nungciang leitung tunu angsung
Ngaiden ning e, zuan den lai ning

A Khang kik kik kisuan dong ah Tunnu' anglum mah nuam pen ee.

-----

MaMa,

You are the World's very greatest Important one
You Hold me in your arms that's my paradise
Even the world will chang in 7folds I will always be a babe for you

I can't change my Mom when she does
I can't find a Mom not mine
I can't create a Mom not this
I can't have a greater Mom than 'ka Tun Nu'
but, I love my Mother Most
and i can only do her great and sweet
This is My Mother who is the warmest ever


Tun Nu' Anglai Daidam
SianSang

No comments: